สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-13

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด คำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ที่ 888/2564 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 551/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรปราการ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรปราการ (คปป.จ.สป.) ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ในตำแหน่งนายอำเภอที่เกี่ยวข้อง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*