สังคมท้องถิ่น

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวก

%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวก ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ ลงทะเบียน“โครงการเราชนะ”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มี.ค.64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวก ให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ ลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงโครงการ โดยเฉพาะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” เพื่อให้สามารถเข้าถึงและรับสิทธิตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายยรรยง ลิ้มพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ทีม Customer Relationship Management 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย และทีม One Home พม.จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวก ให้กับกลุ่มเผู้สูงอายุ และคนพิการ ลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” ให้สามารถลงทะเบียนได้ รวม 191 คน

โดยเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย และทีม One Home พม.จังหวัดสมุทรปราการ ได้สาธิตขั้นตอนการลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” การยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) การสแกนใบหน้า ตลอดจน แนะนำการใช้สิทธิในการซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ที่ตกหล่น ลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรม หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชม.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*