สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1

บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ แนวทางเลือก และขอบเขตการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่ ที่ทำการกำนันตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ แนวทางเลือก และขอบเขตการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม และมีนายกฤษฎา วงศ์คุรุเสถียร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนคณะวิทยากรจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) ร่วมนำเสนอข้อมูลขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แบบมีกลุ่มย่อยอีก 1 เวที รูปแบบเวทีกึ่งออนไลน์ โดยใช้สถานที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางเมืองใหม่ ชุมชนศรีเพชรการเคหะ เป็นสถานที่จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการป้องกันการแออัดของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อเพิ่มความสามารถการจัดส่งก๊าซธรรมชาติของโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกให้สามารถรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงไฟฟ้าในเขตนครหลวงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และเพิ่มความมั่นคงในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และภาคอุตสาหกรรม โดยทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*