สังคมท้องถิ่น

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน หรือระงับยับยั้งความเสียหาย หรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 1/2565

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad

เมื่อวันทื่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ณ. ห้องประชุม 1 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค อาคารศูนย์ราชการ อาคารบี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระสำคัญ คือ การพิจารณา “กล่องสุ่ม”

ซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนี้ เนื่องจาก มีผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน “กล่องสุ่ม” โดยไม่ได้รับสินค้าตามที่โฆษณาว่า ของหรือสินค้าในกล้องสุ่ม ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา หรือ เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือได้รับของน้อยกว่า ของไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุ เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านโฆษณา ได้มีมติส่งเรื่องให้ คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค พิจารณาต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*