สังคมท้องถิ่น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa-3

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ตามโครงการพิเศษ คือ 1)โครงการสนับสนุนเงินทุนสหกรณ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 2) โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกรที่ประสบสาธารณภัยและอื่นๆ จำนวน 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท

โดยมี นายไพบูรณ์ จิวธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย น.ส.ระพีพร พัฒนะแสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผอ.กลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นางสาวปสุตา ภูสอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นายพรเทพ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทน สำนักงานเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทน ธ.ก.ส. สาขาสมุทรปราการ และคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*