จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างความรักสามัคคี

0
226

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายพูลทวี ศิวพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สมาชิกเครือข่ายองค์กรสตรีและกลุ่มสตรีจาก 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรม
ภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มองค์กรสตรี การสาธิตและฝึกอาชีพระยะสั้น การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของกลุ่มสตรีจาก 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ นางพิชญา ศิวพิรุฬห์เทพ ประธานกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า ปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้เครือข่ายองค์กรสตรีได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการรวมพลังสตรีและพลังเครือข่ายสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และการมีจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวม และเป็นผู้มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนพลังสตรีสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรสตรี กลุ่มสตรีในจังหวัดสมุทรปราการให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here