ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปี 2561 ที่ จ.สมุทรปราการ

0
299

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 และคณะฯ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของจังหวัดให้สามารถดำเนินงานได้ลุล่วงตามภารกิจ(Fungtion) ตามงานนโยบายของรัฐบาล (Agenda) และงานในพื้นที่(Area) อย่างครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การตรวจติดตามตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ การติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คตน.) ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้มาลงทะเบียน 120,197 คน รวมจ่ายบัตรไปแล้ว 112,543 ใบ คงเหลือ 7,654 ใบ

ภายหลังจากร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ โดยมี นายเอก โสภิษฐานนท์นายอำเภอบางบ่อ และเกษตรกรร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการโครงการดังกล่าวว่าเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและจูงใจให้มาประกอบอาชีพการเลี้ยงเป็ดปากน้ำ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ โดยลักษณะพิเศษของเป็ดปากน้ำ คือไข่แดงใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เป็ดปากน้ำให้มีชื่อเสียง และอนุรักษ์สายพันธุ์เป็ดปากน้ำให้อยู่คู่กับจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here