องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0
273

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดการประชุม และนายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และรวมถีงแผนที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ท่าน คือ นางอรอนงค์ พฤทธิ์สรวิศ และ นายชัย อรุณานนท์ชัย หลังจากนั้นในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาคมนำเสนอปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น เช่น ผู้แทน อำเภอบางเสาธง เสนอของบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้าง และผู้แทนจากอำเภอบางพลี เสนอปัญหาเรื่องถนนชำรุดในเส้นทางบางนา-ตราด บริเวณแยกบางแก้ว-ประเวศ ทั้งนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะได้รับไว้พิจารณาและหาทางแก้ไขในลำดับ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here