0
353

สพร1.สป จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการจัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้ให้แนวทางในการดำเนินภารกิจ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและประเมินผล บรรยายทำความเข้าใจพร้อมระดมความคิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างกลไก การรับรู้ปัญหา การแก้ปัญหา กระบวนการดำเนินการตามแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการเป็นไปได้ด้วยคาวมรวดเร็ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here