อบรมการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ท อสม.

0
267

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นำแอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม. ไปใช้ในการทำงาน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยการนำของนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือแอปพลิเคชั่นสมาร์ท อสม. โดยมีนางสุกัญญา สาระถี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ ตามที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมดิจิทัล” ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสื่อสาร ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านสุขภาพ อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน อสม. และต้องพัฒนา อสม.ให้มีความรอบรู้และเป็น อสม.4.0 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีความถูกต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นำแอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม.นี้ไปใช้ในการทำงานและแนะนำแก่ เพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/อาสาสมัคร ประจำครอบครัว(อสค.)และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำไปอบรมต่อแก่ อสม.ทุกคนในสังกัด และตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 จะพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน 6 อำเภอ ซึ่งมีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here