งานเสน่ห์ สีสัน ภูมิปัญญาไทย OTOP นวัตวิถี อ.บางพลี

0
233

อำเภอบางพลี จัดงาน “เสน่ห์ สีสัน ภูมิปัญญาไทย OTOP นวัตวิถี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณลานวัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “เสน่ห์ สีสัน ภูมิปัญญาไทย OTOP นวัตวิถี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” โดยภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น ดร.พัฒนพงษ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี นายจำเริญ หลำวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นายรุ่งรัตน์ ทรงพลวารินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ มาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดขึ้น ” ตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยื่น” ที่มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างชุมชนเข็มแข็ง และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก – เมืองรอง และระดับชุมชน ซึ่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์และมีเสน่ห์ มีภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน
โดยนายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี กล่าวว่า อำเภอบางพลี เป็นอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี มีลำคลองที่สะอาดเป็นอัตลักษณ์เด่น และยังคงวิถีชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมอยู่มาก รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นหลากหลาย และมีคุณภาพ ดังนั้นการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถช่วยให้คนในชุมชนมีงานมีรายได้อย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา จะสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ที่สำคัญให้แก่คนในชุมชน โดยไม่ต้องออกไปทำงานนอกชุมชน ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างอบอุ่นมีความสุข ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนที่ดีตามมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here