สานพลังสร้างสุขภาวะ ยกระดับวิถีคน ภาคกลาง

0
286

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง ยกระดับสานพลังสร้างสุขภาวะวิถีคน ภาคกลางยุค 4.0

เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีการจัดสัมมนาภายใต้โครงการ สานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคกลางเขต 4 เขต 5 เขต 6 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 700 คนโดยมีแกนนำเครือข่ายพันธมิตร สสส. องค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ

ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายต่างๆได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาชุมองค์ความรู้ นวัตกรรมการแก้ปัญหาในพื้นที่ นำความรู้ไปหนุนเสริมพัฒนาภาคีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการสานต่อ เสริมพลังในระหว่างประเด็น

ประกอบไปด้วยประเด็น การจัดการดี ไม่มีขยะ, อาหารดี ชีวิตปลอดภัย, สัญจรปลอดภัย Safe Drive – save Live  และประเด็น ชีวิตแห่งวัย Thailand 4.0 ซึ่งก็คือแรกเกิดสมบูรณ์ เติบโตมีคุณภาพ สูงวัยมีคุณค่า ซึ่งในแต่ละประเด็นเหล่านี้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อหาข้อมูลระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่

ทั้งนี้เมื่อได้เนื้อหาในเวทีสัมมนานำมาประกอบด้วยข้อมูลการขับเคลื่อนพื้นที่ ที่เป็นรูปประธรรมในเขตสุขภาพ ในกลุ่มภาคกลาง การนำไปขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมโดยกลไกของเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน
ที่ตรงกับความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดรับกับปัจจัย กำหนดสุขภาพของพี่น้องในท้องถิ่น ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรม สภาพสังคม เพื่อนำทุกคนไปสู่ระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here