โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองบางฝ้าย ประจำปี 2561

0
244

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกับ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ทสม.ตำบลบางโปรงและตำบลบางหัวเสือ พร้อมด้วยชุมชนตำบลบางหัวเสือ ร่วมกันจัดโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.หญิง สายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการ และนางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 กล่าวเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้การใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย และการทำอีเอ็มบอล โดยมีนายสมบุญ ทองปลอด ประธานกลุ่มเกษตรชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางโปรง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากนั้นทสม.ตำบลบางโปรงและตำบลบางหัวเสือ ชุมชนตำบลบางหัวเสือ และนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ร่วมกันทำอีเอ็มบอลเพื่อนำไปใช้ในการบำบัดน้ำในคลองบางฝ้ายต่อไป
และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ร่วมกับ ทสม.ตำบลบางโปรงและตำบลบางหัวเสือ ชุมชนตำบลบางหัวเสือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดย

นางอรัญญา แสนชื่น วิทยากรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรม โดยมีการลงเรือเพื่อเก็บขยะ และตัดกิ่งไม้ที่ขวางการสัญจรทางน้ำ เก็บขยะ เก็บวัชพืช และใบไม้ บริเวณถนนตลอดเลียบคลองบางฝ้าย โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน และยังสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับเยาวชนอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here