โรงพยาบาลสมุทรปราการจัดกิจกรรม “วันดินโลก “

0
175

โรงพยาบาลสมุทรปราการจัดกิจกรรม “วันดินโลก “เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน ให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก จนได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และขอพระบรมราชาอนุญาตกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ภายในงานได้จัดบูธ 100 ปีกระทรวงสาธารณสุขไทย ซึ่งหมายถึงเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านสุขภาพ และได้เร่งพัฒนาระบบสุขภาพ ครอบคลุมทุกมิติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ให้มีความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ระบบบริการ คน และระบบบริหารจัดการ ให้ประชาชนสุขภาพดี      เจ้าหน้าที่มีความสุข เพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีบูธให้ความรู้ จำหน่ายสินค้าจากธรรมชาติอีกมากมาย อาทิเช่น การให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายน้ำผักผลไม้สกัด จำหน่ายพืชผักที่ปลูกในดิน และการจำหน่ายสมุนไพรจากเกษตรกร ในแบรนด์ อภัยภูเบศร (สาขาโรงพยาบาลสมุทรปราการ)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here