โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ

0
433

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 61 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ “วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ” รุ่นที่2 ให้กับพนักงาน และผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ) และดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับโครงการวิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ ทางโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรของ โรงพยาบาลให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี เป็นผลทําให้คุณภาพชีวิตดี สามารถ ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีหลักในการดําเนินชีวิตอย่างถูกครรลองครองธรรม จึงได้จัดโครงการ “วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ”ขึ้นเพื่อแนะวิธีตัดกรรมตามวิถีพุทธ การแก้กรรม โดยยึดหลักตามแนวทางพุทธศาสนา แนวทางการตัดกรรมให้เป็นผู้มีสติปัญญาถึงพร้อมในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ยังให้บุคลากรผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาจิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมใน พระพุทธศาสนา และสามารถนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม และเพื่อแนะวิธีตัดกรรมตามวิถีพุทธ การแก้กรรม โดยยึดหลักตามแนวทางพุทธศาสนา แนวทางการตัดกรรมให้เป็นผู้มีสติปัญญาถึงพร้อมในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ยังเป็นการให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มารักษาใจ ทำความเข้าใจชีวิตจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหนัก โดยเฉพาะอารมณ์ของคนทำงานด้วยกัน จึงใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here