ทิศทางขบวนองค์กรชุมชุน ภาค กทม ปริมณฑล ปี 62

0
261

คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน 3 จังหวัด 1 เมืองพิเศษ จัดประชุมเพื่อทบทวนการทำงานในปีที่ผ่านมา พร้อมวางแนวทางการทำงานแบบเชิงรุกในปี 62

ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมองค์การมหาชน ได้เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน 3 จังหวัด 1 เมืองพิเศษ คือ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงบทบาทการทำงานของคณะกรรมการ ในแต่ละพื้นที่จังหวัด มีการนำเสนอผลงานที่ได้ทำในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยการจัดการสวัสดิการ การสานต่อสภาองค์กรชุมชน ทิศทางขบวนองค์กรชุมชนภาค กทม.ปริมณฑล ปี ๖๒

ในที่ประชุมได้กำหนดทิศทางแนวทางการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ ให้ภาคประชนไ ด้มีการพัฒนามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ประชุมได้เน้นให้คณะทำงานต้องประสานกับองค์กร ภาคี ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มีการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ในพื้นที่เพื่อ ให้งานที่ดำเนินการสำเร็จไปด้วยดี กรณี…การแก้ปัญหา.ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือ แบบซ่อมสร้าง บ้านพอเพียง การส่งเสริม ด้านสวัสดิการ ด้านเศรษฐกิจทุนชุมชน..ด้านสิ่งแวดล้อม. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้วางแผนการขับเคลื่อน แนวทางการทำงาน ให้สอดรับกับ นโยบายยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปีด้วย.

ซึ่งปัจจุบันภาคประชาสังคม ได้ทำงาน คู่ขนานไปกับภาครัฐ โดยที่รัฐจะต้องช่วยหนุนเสริมเติมเต็ม ส่วนที่ขาดหายไป ภาคประชาสังคมไม่สามารถทำได้ ประชาชนเอง ก็ต้องทำแบบพึ่งพาตนเอง ให้มากที่สุด จุดหมายสุดท้าย คือเป้าหมาย ความสุขของคนในชาติที่ทุกฝ่ายต่างมุ่งหวัง…

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะทำงานจังหวัดสมุทรปราการ ด้านสวัสดิการชุมชนซึ่งมี นายวิโรจน์ เวทยาวงศ์ นายไพรัช เรืองฤทธิ นางระพีพรรณ ศักดามิน นายประเสริฐ บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ ปฎิบัติการ จาก พอช. และคณะ ได้เข้า พบ นางวันดี ขำสำอางค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสมุทรราการ ซี่งมารับตำแหน่งใหม่ ขอรับทราบนโยบาย แนวทางการทำงานและนำเสนอการทำงานของภาคประชาสังคม ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะด้านสวัสดิการชุมชน พร้อมนี้ได้ร่วมอวนพรปีใหม่ และยินดีที่มารับตำแห่นงใหม่ด้วย..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here