สำนักงานขนส่งจังหวั สมุทรปราการ

0
209

จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายทองคำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายชาตรี โรจรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นำมาซึ่งการได้รับบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน แม้ว่าจะมีแผนงานหรือโครงการต่างๆ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังมีผู้ขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอ วิธีการหนึ่งที่ควรจะดำเนินการได้แก่ การให้ความรู้แก่นักเรียน อันถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในอนาคต

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือการปฐมพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเป็นแนวทางนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดอบรมในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ เป็นการอบรมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ซึ่งมีนักเรียน/นักศึกษา ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here