โรงเรียนในเครือประภามนตรี จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ หนุนวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ

0
586

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนในเครือประภามนตรี ได้แก่ โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี – สิงคโปร์ และโรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยโรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์) ทำข้อตกลง ระหว่าง ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาต กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ระหว่าง ดร.เจต ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาต กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีฯ โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี-สิงคโปร์ ระหว่างดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาต กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีฯ และโรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ) ระหว่าง ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาต กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีฯ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ เป็นพยาน และดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและแสดงความยินดีกับทั้งสองฝ่าย
โดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการให้แก่ครูและนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนนานาชาติประภามนตรี-สิงคโปร์ และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ณ ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ซึ่งมีอุปกรณ์การเรียนเทคโนโลยีที่ทันสมัย การฝึกปฏิบัติที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
ในเรื่องของการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจะได้รับโควตาให้สถาบันพิจารณาเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของสถาบัน โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน ซึ่งโรงเรียนประภามนตรีจะสนับสนุนให้บุตรหลานของบุคลากร ของสถาบันเข้าเรียนต่อในโรงเรียน สำหรับการเสนอชื่อนักเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีของสถาบันและผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนการพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของทั้งสองฝ่าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here