พิจารณากองทุนสวัสดิการชุมชน

0
202

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 เวลา 9.30น ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิจารณากองทุนสวัสดิการ เพื่ออนุมัติงบประมาณเงินสมทบให้กับกองทุนที่ ขอสนับสนุนเงินสมทบ มีกองทุน จำนวน 9 แห่ง ทึ่ผ่านการพิจารณา ในรอบปี 2561 จาก ที่เสนอ เข้าพิจารณา 12 กองทุน.

ในที่ประชุม ได้พิจารณาและรับรองคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด ซึ่งทางกองเลขา คณะกรรมการ จะได้นำเรื่องเสนอต่อให้สถาบันพํฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่ออนุมัติจ่ายเงินสมทบให้ต่อไป

สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านการพิจารณา 9 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน ตำบลบางน้ำผึ้ง สมาชิก 621 ราย ขอรับ 223,560 บาท ต.บางกระสอบ 567 คน ขอรับ 204,120บาท. ต.นาเกลือ 240คน ขอรับ 87,600 บาท ทต.ฟระสมุทรเจดีย์ 338คน ขอรับ 123,370.บาท ตบางเสาธง 534คน ขอรับ194,910.บาท ทต .บางเสาธง 294คนขอรับ 107,310 บาท. ต.หนองปรือ.411คน ขอรับ 150,015บาท ตบางพลีใหญ่ 1367คน ขอรับ 492,120บาท ต.บางพลีน้อย 1,652 คน ขอรับ 602,980บาท.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here