กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ

0
350

จัดการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ จัดการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2561 โดยมีพันเอกประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดสอบฯ พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำลังพลในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ อำเภอละ 4 หมู่บ้าน เข้าร่วมกันฝึกทดสอบฯ ครั้งนี้
สำหรับการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ของการฝึกดังนี้ 1. เพื่อทดสอบการปฏิบัติงาน ในเรื่องการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความมั่นคงและการติดตามประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคาม //2. เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ในระดับหน่วยปฏิบัติและหน่วยในระดับนโยบาย มีส่วนร่วมและเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง //3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนที่กำหนดไว้ ในร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2561-2563 //4. เพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพทันเวลาและเชื่อถือได้ และ 5. เพื่อทดสอบระบบเครือข่ายข่าว เครือข่ายมวลชน ระบบการรวบรวมข้อมูลข่าว วิเคราะห์ตรวจสอบประเมินและรายงานสถานการณ์ทดสอบเครื่องมือรวบรวมกระจาย บันทึกข่าวสารและทดสอบกลไกขับเคลื่อนงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ซึ่งกำหนดการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2561 มีกำหนดการฝึกระหว่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here