สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย เข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

0
141

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) และชุมชนคุณธรรมวัดในสองวิหาร จัดกิจกรรมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย เข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 18 ก.พ.62 ที่ศาลาการเปรียญวัดในสองวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) และชุมชนคุณธรรมวัดในสองวิหาร จัดกิจกรรมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย เข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมี นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมี พระครูพิพิธกิจจาภิรัต เจ้าอาวาสวัดในสองวิหาร พระปลัดไพโรจน์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ผู้นำชุมชน เครือข่ายวัฒนธรรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับการจัดกิจกรรมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย เข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุข 2. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน 3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การปฏิบัติธรรมการเจริญจิตภาวนา การตอบปัญหาธรรม ละครธรรมของคนในชุมชน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ ถือเป็นงานที่สำคัญ อันหมายรวมถึง วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่จะก่อให้เกิดความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here