จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2562

0
152

โดยมีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 13 ราย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อให้การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ขอความร่วมมือแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษาและจัดพิธีมอบทุนการศึกษา

โดยทางฝ่ายเลขานุการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย, อำเภอทุกอำเภอ ได้คัดเลือกบุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เข้ารับการมอบทุนการศึกษา ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ ซึ่งในปี 2562 ซึ่ง มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้ได้รับทุนการศึกษาของแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย โดยประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here