คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1

0
221

คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 เดินทางมาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จังหวัดสมุทรปราการ

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 เดินทางมาเพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ของจังหวัดสมุทรปราการ และติดตามการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างราวเหล็กสะพานทางเดินเท้า คสล. อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จากการตรวจขอคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ในครั้งนี้ ในส่วนของดำเนินการของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน รวม 13 โครงการ ประมาณ 9 ล้านเศษ งบกลางตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี รวม 20 โครงการ งบประมาณ กว่า 11 ล้านบาท งบที่จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 48 โครงการ งบกว่า 332 ล้านบาทและงบจากกลุ่มจังหวัด 5 โครงการ งบกว่า 50 ล้านบาท ดำเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในส่วนงบปี 2562 รวม 42 โครงการ งบกว่า 390 ล้านบาท และงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รวม 4 โครงการ งบกว่า 114 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการและได้รายงานเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำนวนทั้งหมด 184,246 คน ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามการจ้างและการทำงานของแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562 สถานประกอบการ 181 แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 19,339 คน ผลการตรวจสอบ พบการกระทำผิดของนายจ้าง จำนวน 8 แห่ง และพบการกระทำผิดของลูกจ้างต่างด้าว จำนวน 256 คน ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว ส่วนการค้ามนุษย์ยังไม่พบผู้ประทำความผิดแต่อย่างใด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here