วันชื่นชมยินดีพร้านีลวัชระ……..สานฝันสู่ความสำเร็จ

0
304

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 62 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนพร้านีลวัชระ อ.เมืองฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีวันชื่นชมยินดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 228 คน และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม โดยมีท่านอัครวัฒน์ อัศวเหม ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบหลักฐานการศึกษา ปพ.1 และนายวรพงษ์ หาญเขตต์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานอย่างอบอุ่น

สำหรับโรงเรียนพร้านีลวัชระ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 (เป็นปีที่ 54) สังกัดส่วนกลาง กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนหลายด้านด้วยกัน เช่น รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงินจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ 2 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ 5 รางวัล นักเรียนที่ได้รับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ธัญญ์ฐิตา ทองสม ด.ญ.ปานิสรา แยบสูงเนิน และด.ช.ธนทัต กล่ำสกุล นักเรียนชั้นป.6/1
การจัดงานในวันนี้เพื่อแสดงความชื่นชมผลผลิตและความสำเร็จของนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในด้านการเรียน เป็นการสนับสนุนความสามารถผู้เรียนในทุก ๆ ด้านตามความถนัดและความสนใจเต็มตามศักยภาพ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here