บทบาทการศึกษาคือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

0
274

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกาษา ของกลุ่ม เบญจบูรพา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสู่ประกันคุณภาพภายใน กศน.

เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม 61 ที่โรงแรมชลพฤษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน. อำเภอ (กลุ่มเบญจบูรพา) ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 209 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 42 จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 58 คน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 48 คน และจังหวัดนครนายก จำนวน 23 คน

นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน.เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบกับในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และจากการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษา ตั้งแต่ ปี 2542 เป็นต้นมา ทั้ง 3 รอบ พบว่าการประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่สะท้อนการมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ได้อย่างแท้จริง และบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จึงมีการจัดทำแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากที่สุด

ตามกรอบแนวทางกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงาน กศน. จึงได้พัฒนากรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต ร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง เน้นรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ทั้งปัจจัยของ กระบวนการ และผลผลิต ผลลัพธ์ จากการดำเนินงาน ของสถานศึกษาเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริการจัดการศึกษา และสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าว สำนักงาน กศน. ได้เชิญผู้แทนจากกลุ่มเบญจบูรพา ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน. อำเภอ/เขต ตาม 3 มาตรฐาน และนำความรู้มาขยายผลให้กับบุคลากรในกลุ่ม

ทางด้าน นางธัชชนก พละศักดิ์ ผอ. กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานกลุ่มศูนย์เบญจบูรพา กล่าวว่า หลังจากได้ประชุมหัวหน้างานระดับจังหวัดในกลุ่มแล้ว จึงได้กำหนดจัดประชุมร่วมกันทั้งหมดและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน กศน. ทั้งระดับจังหวัด อำเภอขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจบการอบรมครบถ้วนตามกระบวนการ ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำความรู้ไปพัฒนาและปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา นำไปสู่การประกันคุณภาพได้ พร้อมจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here