จังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

0
126

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยประธานกล่าวอัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จากนั้นอ่านพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช และนายกรัฐมนตรี ซึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้
1. พลตำรวจตรี ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2. นายภูวนารท สุวรรณพรหม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
3. นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
และ 4. นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกใน พระบรมราชูปถัมภ์ (ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับ วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือวันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา การจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจึงได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here