นายภานุวัฒน์ อนันตรักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

0
110

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายภานุวัฒน์ อนันตรักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ ขนานไพร เจ้าพนักงานสัตวบาล นำพาเกษตรกรจำนวน 45 ราย ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธ์ุเป็ดปากน้ำ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงเป็ดปากน้ำและแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงเป็ดปากน้ำ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here