ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยาน

0
171

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้แทนจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประมาณ 900 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์. ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นถนน ทาสีตีเส้นพื้นที่จอดรถ เป็นต้น
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยาน

เมื่อวันที่. 22. พฤษภาคม 2562. น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในท่าอากาศยานฯ โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารและพนักงาน
จิตอาสา ทสภ. ผู้แทนจากส่วนงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. เข้าร่วมโครงการฯ. ณ สถานีดับเพลิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทสภ. จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีผู้บริหาร พนักงาน จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ประมาณ 900 คน ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการฯ อาทิ การทำความสะอาดป้ายบอกทาง การทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้า การทาสีตีเส้นพื้นที่จอดรถ การเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ เป็นต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพภายใน ทสภ. บริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 2 ด้านหน้าสถานีดับเพลิง ทสภ. พื้นที่ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตั้งแต่สามแยกไฟแดงไปจนถึงอาคารซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ทสภ. (AMF), บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ด้านข้าง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ระยะยาวโซน C เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ ทสภ.

ในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ (Happy and Healthy Run / Bike for the King)
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสืบสานตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ บำเพ็ญสาธารณสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here