สื่อมวลชน จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงานท่อส่งก๊าซ จ.กาญจนบุรี

0
146

สื่อมวลชน จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงานท่อส่งก๊าซ จ.กาญจนบุรี สร้างความเชื่อมั่นโครงการท่อส่งก๊าซฯของโครงการ FSRU

กฟผ. นำสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซฯ เขต 8 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีและเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการดำเนินงานโครงการ FSRU ของ กฟผ.

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) ร่วมกับโครงการเตรียมการก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำพร้อมระบบจอดผูกเรือ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (หก-ตก.) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) นำสื่อมวลชน จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เขต 8 ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบข้อมูล และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ หรือ โครงการ FSRU ของ กฟผ.

นางฐิติภัทร ภาณุไพศาล วิทยากรระดับ 9 กองประสานสื่อสารสายงานหลัก ผู้แทนฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีทั้ง สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็ปไซต์ เคเบิ้ลทีวี มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการ FSRU ของ กฟผ. มากขึ้น ทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของประเทศในอนาคต และเพื่อรองรับการนำเข้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวเสริมความมั่นคงของประเทศในอนาคต ทั้งนี้จุดขึ้นท่อก๊าซธรรมชาติจากทะเลมายังท่อก๊าซธรรมชาติบนบก จะอยู่บริเวณคลองส่งน้ำ สุวรรณภูมิ อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ แล้ววางท่อตามแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเดิม ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสื่อมวลชนจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ การจัดการมาตรการด้านความปลอดภัย การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามข้อห่วงกังวลต่างๆ จนเกิดความมั่นใจต่อการดำเนินโครงการฯ และนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป”

สำหรับความคืบหน้าโครงการ FSRU ในปัจจุบัน กฟผ. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้ง 3 โครงการ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปแล้ว โดยวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ส่งรายงานฯโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้ส่งรายงานฯโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ และวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ส่งราย งานฯโครงการท่าเทียบเรือสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ เมื่อ สผ. ให้ความเห็นชอบรายงานฯแล้ว จะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการกระเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

นายชัยยศ หาญอมร วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) กล่าวว่า “ในปี 2562 กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) ดำเนินการศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อดูแลชุมชนในพื้นที่โครงการ FSRU ของ กฟผ. เบื้องต้น ในปี 2562 จะดำเนินการนำร่องพัฒนาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ และ ตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา” และนายสมาส สุธาธีระเนตร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1 (กผรรต1-ฟ.) ในนามโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าพระนครใต้นั้นต้องการตอบสนองต่อนโยบายจากกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้มีการแข่งขันในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติอันเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย ซึ่งโรงไฟฟ้าพระนครใต้เองก็พร้อมที่จะตอบสนองนโยบายด้วยความมุ่งหวังว่าจะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีความเจริญเข้ามาพร้อมกับโครงการขนาดใหญ่ อันจะเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างแน่นอน พร้อมทั้งขอบคุณคณะสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง อันมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และยังเป็นสื่อกลางสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไปอีกด้วย”

นอกจาก กฟผ. จะนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) แล้ว ยังได้นำสื่อมวลชนยี่ยมชมการดำเนินงานของเขื่อนศรีนครินทร์และศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของ กฟผ. ที่สำคัญอีกแห่งหนี่งด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here