คณะทำงานพื้นที่สีเขียวร่วมขับเคลื่อนโครงการ Our Khung BangKachao

0
151

คณะทำงานพื้นที่สีเขียวร่วมขับเคลื่อนโครงการ Our Khung BangKachao เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริมคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศ

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานเปิด “กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ Our Khung BangKachao” ส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้ผู้แทนชุมชน 6 ตำบล เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรประธานคณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว โครงการ Our Khung BangKachao พร้อมด้วย 19 องค์กรผู้สนับสนุน และ 31 องค์กรภาคีคณะทำงานฯ ร่วมพิธีและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ณ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในการรักษาป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการดูแลพื้นที่แห่งนี้ไว้ เพื่อให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของกรุงเทพฯ และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีเจตนารมณ์มุ่งมั่นสืบสานพระราชดำริในโครงการ OUR Khung BangKachao โดยได้ตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่แห่งนี้อย่างเป็นระบบ ภายใต้การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Share Goal) ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตเพิ่มขึ้นภายใน 5 ปี โดยในวันนี้(5 มิ.ย.62) มีการส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ที่จะปลูกแก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ระยะแรก จำนวน 107 แปลง รวม 400 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบป่าไม้พื้นถิ่นนานาพันธุ์ และเมื่อป่าไม้เติบโตงอกงามขึ้นยังสามารถช่วยสร้างประโยชน์แก่ชาวชุมชนคุ้งบางกะเจ้านานัปการและสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ในส่วนของ ปตท. ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 20 ปี ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้กับกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ Technology for Social Collaboration เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ มีการสำรวจพื้นที่เป้าหมายร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่า เช่น การวางท่อจัดการน้ำใหม่และถมดินปิดท่อเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขนานไปกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ นับเป็นการสานพลังบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมและคำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นพื้นฐานและเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ในรูปแบบ Social Collaboration อย่างแท้จริง เพื่อมุ่งหวังผลักดันให้ “คุ้งบางกะเจ้า” แห่งนี้ เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญของประเทศ จนใครๆ อยากมาสัมผัส ตลอดจนเป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของชุมชนและประเทศไทยตลอดไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here