จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการ

0
389

สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องของคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ นายไพรัช เรืองฤทธิ์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ
นอกจากนั้น ยังมีวาระการประชุม เรื่องแจ้งให้ทราบ โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบ ถึงแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 3 ปี (ปี 2560-2563) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสวัสดิการชุมชน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพแกนนำ, การขยายฐานสมาชิกการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และการพึ่งตนเอง //ยุทธศาสตร์ที่ 2. การเสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย ได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการชุมชน และการใช้สวัสดิการชุมชนเป็นฐานเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ //ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการความรู้และการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลสมาชิก/ฐานการเงิน และชุดความรู้พื้นที่/ศูนย์เรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนพัฒนาจังหวัด และพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here