โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน

0
78

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน : กิจกรรมหลัก การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน กิจกรรมหลัก การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสูงการปฏิบัติ โดยมีนายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนรับรู้ความสามารถของตนด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนจำนวน 300 คน นักเรียนจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 200 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 100 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จำนวน 200 คน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ภายในการจัดโครงการ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมฝึกปฏิบัติในด้านอาชีพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here