ทสภ.ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนฟื้นฟู ประจำปี 2562

0
157

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนฟื้นฟู ทสภ. (Recovery Plan) ประจำปี 2562 เตรียมพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การให้บริการอากาศยานและผู้โดยสารดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด (ทอท.) เป็นประธานในพิธีจัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนฟื้นฟู ทสภ. (Recovery Plan) ประจำปี 2562 ในรูปแบบ Table Top Exercise และทดสอบการแจ้งเหตุตามผัง Call Tree โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผน BCP และสามารถนำไปปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบและประสิทธิผลของแผน BCP ด้วย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ศุลกากร คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

นางสาวดาลัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมได้กำหนดสถานการณ์สมมุติกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุขณะทำการร่อนลงแตะพื้นผิวทางวิ่ง 01R ยางของล้อด้านซ้ายได้เกิดระเบิดทำให้ฐานล้อกระเเทกพื้นผิวทางวิ่งจนหัก และลื่นไถลบนทางวิ่ง เกิดประกายไฟลุกท่วม และเกิดระเบิดใต้ท้องอากาศยานช่วงกลางลำตัว อากาศยานได้หยุดบนทางวิ่งช่วงระหว่างทางขับ Taxiway B1 กับ B2 จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต 5 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส 15 คน และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 30 คน โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม เริ่มจากการแจ้งเหตุรายงานสถานการณ์ไม่ปกติให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อแจ้งเหตุและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติตามแผน BCP ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการฝึกซ้อมที่มุ่งเน้นการซ้อมบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบขั้นตอนการสื่อสารในแต่ละช่วงสถานการณ์ และการเตรียมทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้ฟื้นคืนการบริการหลักภายในระยะเวลาที่กำหนด ทสภ. เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน BCP เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ อีกทั้ง เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน รวมถึงให้ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของขั้นตอนความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติการณ์ระหว่างการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการฟื้นคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งทำให้การฝึกซ้อมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here