โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดงาน Kick Off

0
295

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 9 โรงพยาบาลสมุทรปราการได้จัดงาน Kick Off โครงการจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
โดยมีแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยการนำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัย รวดเร็ว ต่อเนื่อง และประหยัดเวลาในการทำงาน มาเป็นสื่อกลางในการช่วยลดภาระการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพราะในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานต่างๆพัฒนาระบบการทำงานเข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัลและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดกรอบให้องค์กรต่างๆต้องพัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service ซึ่งนั่นหมายความว่า ต่อไปนี้บุคลากรก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย internet หรือ intranet เป็นหลัก แทนที่การใช้กระดาษ หรือที่เรียกว่า paperless

แต่ในช่วงแรกเราอาจจะทำแบบ Less Paper หรือ ลดการใช้กระดาษไปก่อน คงจะยังไม่สามารถทำแบบไร้กระดาษได้ทั้งหมด นั่นคือต่อไปนี้หากจะสร้างหนังสือ หรือ ตั้งเรื่องขออนุมัติก็จะต้อง“สร้าง-ส่ง-ลงนาม”
บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์แทนการ “สร้าง-พิมพ์ลงบนกระดาษ-แล้วลงนามด้วยปากกาหมึก” ซึ่งระบบจะช่วยให้เราสามารถทำงานของเราได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น อัตโนมัติมากขึ้น และรวดเร็วมากขึ้น สามารถรับทราบ “สถานะและรายงานผลของการทำงาน” แบบ “Real Time”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here