วันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2561

0
334

มท.2 เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรีซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นาย สุธี มากบุญ รมช.มหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2561 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัฐน์ รองอธิบดีกรมการปกครองเข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน 264 ราย ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 132 คน แบ่งเป็นชาย 109 คน และหญิง 23 คน นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้านของตนเอง เพื่อการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุข ของพี่น้องประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435หรือเมื่อ126 ปีมาแล้ว กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละ และทุ่มเทกำลังความรู้ ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะเป็นผู้ปกครองดูแลราษฎรในตำบลหมู่บ้านและเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันและระงับเหตุร้าย การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในตำบลหมู่บ้านแล้ว ยังถือเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่อีกด้วย สำหรับผู้เข้ารับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ นายสมปอง หรือกำนันตุ้ม รัศมิทัต กำนันตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง และนายสิทธิปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here