โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

0
405

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนประภามนตรี 2 ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรี เป็นประธานในพิธี นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการแสดงต่างๆของนักเรียนเพื่อเทิดพระคุณแม่ การจัดประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ แต่งคำขวัญวันแม่ ประดิษฐ์บัตรอวยพรวันแม่ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รวมทั้งการจัดการแสดงเกี่ยวกับการระลึกถึงพระคุณแม่ ของนักเรียนโรงเรียนประภามนตรี 2 อีกด้วย
ทั้งนี้ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรี กล่าวว่า กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนในฐานะลูก ได้สำนึกในพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เป็นแม่ได้สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะเป็นแม่ที่อบรมสั่งสอนลูก และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here