ความเคลื่อนไหว
กปช.จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประชุมครั้งที่ 2/2561

กปช.จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประชุมครั้งที่ 2/2561

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

โดยกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด นั้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

12 − 2 =