ความเคลื่อนไหว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเวทีสานเสวนาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปี 2558

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเวทีสานเสวนาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปี 2558


140491 140492 140493 140494 140495 140496 140497 140498 140499 140500

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเวทีสานเสวนาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปี 2558
ที่ห้องประชุมบางปู 3 สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเวทีสานเสวนาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปี2558 นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้อำนวยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยมี ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูน อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ที่มาของโครงการแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตรโดยในจำนวนนี้มีชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะประมาณ 830 กิโลเมตร ในท้องที่ 23 จังหวัด 91 อำเภอ 320 ตำบล โดยที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแรงกดดันที่นำไปสู่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่นับวันจะทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งในด้านองค์ความรู้วิทยากรและการปฏิบัติการ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายการดำเนินงานโดยกำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ(ส่วนกลาง ในภูมิภาค ท้องถิ่น พื้นที่)และชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
โดยบรรยากาศในการสานเสวนา ได้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 22 = 24