ความเคลื่อนไหว

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมกลุ่มย่อย 2 เสนอความก้าวหน้า

โครงการเชื่อมถนนเทพารักษ์ -บางนาตราด

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หน่วยงานรับผิดชอบงานออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจร ในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ได้มีการศึกษาเพื่อคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมและอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

โครงการนี้มีขอบเขตการดำเนินงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานสำรวจออกแบบเบื้องต้นและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยกระบวนการดำเนินงานจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่ผ่านได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และทางกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ในการดำเนินโครงการ กรมทางหลวงชนบทเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางตั้งแต่กระบวนการศึกษา และออกแบบ เพื่อให้การพัฒนาโครงการนี้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในระดับสูงสุด

สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย

โครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด)อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30-15.00น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ คุณทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ โทรศัพท์ 02-9486014-8

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 7 =