ความเคลื่อนไหว

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมใหญ่

นำเสนอผลการศึกษา โครงการเชื่อมต่อถนนเทพารักษ์ -ถนนบางนาตราด

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หน่วยงานรับผิดชอบงานออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจร ในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ได้มีการศึกษาเพื่อสรุปแนวเส้นทางที่เหมาะสม พร้อมรูปแบบการพัฒนาโครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ครงการนี้มีขอบเขตการด าเนินงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานสำรวจอออกแบบเบื้องต้นและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยกระบวนการดำเนินงานจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ 1 ครั้ง และการจัดประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 3 ครั้ง และทางกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 (ประชุมปัจฉิมนิเทศ) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น.ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเมเปิล เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในการดำเนินโครงการ กรมทางหลวงชนบทเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางตั้งแต่กระบวนการศึกษาและออกแบบ เพื่อให้การพัฒนาโครงการนี้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในระดับสูงสุด

สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชุมปัจฉิมนิเทศ)
โครงการส ารวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์)
กับทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา-ตราด)อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเมเปิล เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ โทรศัพท์ 02-9486014-8 โทรสาร 02-9486013

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 6 =