ความเคลื่อนไหว
กรมเจ้าท่า ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการขุดลอกร่องน้ำประกันความลึก ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ

กรมเจ้าท่า ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการขุดลอกร่องน้ำประกันความลึก ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 ที่สโมสรสัญญาบัตร ห้องเอนกประสงค์ โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ กรมเจ้าท่าจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1 )โครงการศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการขุดลอกร่องน้ำประกันความลึก ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และมีนายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 จังหวัดนครศรีอยุธยา ตัวแทนกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยมีนาวาโทวิรุฬ โชติบุตร ผู้จัดการโครงการ นายพิเศษ เสนาวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนายพงศ์พสิน รักใคร่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวว่า กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินโครงการประกันความลึกร่องน้ำ เศรษฐกิจและได้จัดทำแผนการขอตั้งงบประมาณ สำหรับดำเนินการโครงการประกันความลึกร่องน้ำทางเศรษฐกิจ ไว้จำนวน 16 ร่องน้ำ โดยในจำนวนนี้มีร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการเดินเรือลากจูงขนส่งสินค้าและเรือขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากตามธรรมชาติแล้วร่องน้ำหรือทางเดินเร็วจะมีการตกตะกอนอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งเป็นผลมาจากตะกอนที่เกิดจากการพังทลายของขอบชายตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาและขอบแนวด้านข้างของร่องน้ำเอง รวมไปถึงพื้นที่บนบก บริเวณต้นน้ำ อันเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ำ น้ำขึ้น- น้ำลง มรสุม เป็นต้น ส่งผลให้ร่องน้ำเกิดการตกตะกอนทับถมกันทำให้เกิดการตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ในการเดินเรือได้ตลอดเวลา ประกอบกับร่องน้ำที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจมีการสัญจรคมนาคม ขนส่งทางน้ำตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการขุดลอก เพื่อให้สามารถเดินเรือเข้าออกได้ตลอดเวลาอันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนในการขนส่ง
แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพร่องน้ำตลอดจนผู้ใช้ร่องน้ำและสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีความจำเป็นต้องพัฒนาศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เช่น ปริมาณ- อัตราการตกตะกอน กระแสน้ำขนาดร่องน้ำ เพื่อประกอบในการออกแบบความลึกของร่องน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณในการขุดลอกและบำรุงรักษาเป็นไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าที่สุด โดยรวมไปถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและวิธีการดำเนินการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา อันประกอบด้วย บริษัทโชติจินดา คอนซัสแตนท์ จำกัดและบริษัท เทสโก้ จํากัด ดำเนินงานศึกษาในโครงการนี้ กำหนดให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการนำมาใช้แก้ไขปัญหาการตื้นเขิน จัดทำแผนการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ มาตรการแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อระบบนิเวศใกล้เคียงและแผนติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนขุดลอกในระยะยาว ซึ่งการดำเนินงานมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเพื่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องและเสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางในขั้นตอนต่างๆของการศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนาและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีเอกภาพและเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทรปราการและประเทศชาติต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 22 = 30