ความเคลื่อนไหว
กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประชารัฐ ของรัฐบาล

กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประชารัฐ ของรัฐบาล

ส่งเสริมชุมชนใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านพลังงาน เกิดอาชีพและรายได้มั่นคง ยันต่อยอดส่งเสริมระบบอบแห้งต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง “กระทรวงพลังงาน หนุนเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Parabola Dome -พาราโบล่าโดม) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน” โดยมีนายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และวิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนา จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตลอดจนการเสวนา ในหัวข้อ Shw case ความสำเร็จของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน โดยนายเดชา มาขำ รองประธานสหกรณ์สตรีบางกระทุ่ม 2 จังหวัดพิษณุโลก ,นายประยงค์ วงษ์สกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม และนายชาตรี รักธรรม ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมบรรยายให้แก่สื่อมวลชนจากส่วนกลางและภูมิภาคที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในครั้งนี้ จำนวน 100 คน
โดยการสัมมนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐที่สำคัญ ซึ่งกระทรวงพลังงานพร้อมจะขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนั้น คือ การสนับสนุนลงทุนติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พาราโบล่าโดม ที่จะให้ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เกิดการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพิ่มขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานจากน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือ (พพ.) ในลักษณะดังกล่าว โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และได้ดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วทั้งสิ้น 379 ระบบ ครอบคลุมพื้นที่อบแห้งรวม 49,325.5 ตารางเมตร เกิดผลประโยชน์รวมประมาณ 108. ล้านบาทต่อปี รวมทั้งได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯ ที่ผ่านมาสามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้สูงถึง 8,000 ตันต่อปี
นอกจากนี้ จากตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เช่นโครงการ บางกระทุ่มโมเดล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ที่ช่วยให้เกษตรกรในชุมชน สามารถผลิตกล้วยตาก ได้ประมาณ 1,000 ตันต่อปี ลดการสูญเสียจากการตากด้วยวิธีธรรมชาติ การเปียกฝนและแมลงรบกวน ยกมาตรฐานการผลิตกล้วยตากให้กับชุมชน เพื่อสามารถต่อยอดไปสู่มาตรฐานสากลได้ สร้างชุมชนให้เกิดความเข็มแข็ง รายได้ยั่งยืน จากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุน สอดคล้องกับแนวคิดของ ประชารัฐ ซึ่งนับว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 3