ความเคลื่อนไหว
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


Picture 033 Picture 036 Picture 038 Picture 039 Picture 040 Picture 041 Picture 045 Picture 047

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 5/2559 โดยมีคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง
สำหรับวาระสำคัญของการประชุมเป็นการพิจารณาการจัดทำแผนงาน/โครงการชุมชน ปี 2560 ซึ่งมีหัวข้อการพิจารณาในเรื่องงบค่าบริหารจัดการกองทุน ปี 2560 และงบค่าดำเนินงานโครงการชุมชน ปี 2560 นอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่การรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งผู้มารับหน้าที่ท่านใหม่ คือนายไพรัช สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13(กรุงเทพมหานคร)
ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าว จัดขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 5 กิโลเมตร อาทิเช่น การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี รวมทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งมาจากผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนจากภาครัฐ โรงไฟฟ้า และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กรรมการผู้แทนภาคประชาชนจะมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ร่วมกันทำหน้าที่จัดสรรเงินกองทุน ให้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อสร้างสรรค์มิติใหม่ของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 40 = 42