ความเคลื่อนไหว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง  ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 15 รายการ ฟรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 15 รายการ ฟรี


เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง โดยมี นางพริมลักษมณ์ ( พริม ลัก ) ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู กล่าวรายงานการจัดโครงการฯในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ จากสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางพลีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู และพ่อค้า ประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลบางปู เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ปัจจุบัน ความเจ็บป่วยของประชากรโดยเฉพาะโรคเรื่อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นและขัดเจนหลังอายุ 35 ปีขึ้นไป นอกจากนี้การมีน้ำหนักตัวเกินปกติ (โรคอ้วน) เพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุ ตั้งวัยรุ่นถึงผู้สูงอายุ ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่แย่ลง เกิดการเจ็บป่วยสมรรถภาพทางร่างกายถดถอย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีต่างๆ สารปนเปื้อน และสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้น ผลสะสมของพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง จะนำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพในที่สุด
เทศบาลตำบลบางปู ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ขึ้น เพื่อตรวจคัดกรองโรคให้แก่ประชาชน และหากมีการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น จะทำให้ประชาชนได้รับการรักษาจากแพทย์ และรดความรุ่นแรงจากภาวะแทรกซ้อน โดยมีการตรวจหาน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด การทำงานของตับ ไต ฯลฯ เอ็กซเรย์ปอด ตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ โดยให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ทั้งหมด 46 ขุมขน และหลังจากจรวจสุขภาพแล้ว จะนำผลตรวจสุขภาพไปแจ้งให้ทราบ เพื่อรับฟังคำแนะนำเบื้องจ้น การปฏิบัติตัวต่างๆ ตลอดจนคำแนะนำ ส่งต่อด้านการรักษา เพื่อรดความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อน ในโรคที่สามารถป้องกันได้ อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 63 = 67