ความเคลื่อนไหว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ

จัดกิจกรรมตามโครงการ “ประสานงานเพื่อการป้องกัน และแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตามโครงการ “ประสานงานเพื่อการป้องกัน และแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร” ประจำปี 2561โดยมี พันเอกประเทือง แก้งทุย รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และมี พันโทสัมฤทธิ์ มุ่งพันธ์กลาง รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมี ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่อิสสระ บุปผเวส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ ,ผู้ใหญ่เสน่ห์ โพธิ์อรุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 4 ตำบลบางปูใหม่ ตลอดจนคณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ
โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.เป็นศูนย์ที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร ได้กำหนดให้ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตามโครงการ “ประสานงานเพื่อการป้องกัน และแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร” ประจำปี 2561 ขึ้น ในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่จัดคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ****สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.น้อมนำแนวทางตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี มาดำเนินการ 2.เพื่อให้เยาวชนได้สำรวจและเรียนรู้ คุณค่าของพืชท้องถิ่นที่ควรรักษา เช่น คุณค่าทางยา ทางอาหาร และสร้างรายได้จากพืชถิ่นที่มีอยู่เพื่อนำมาขยายผลในการฟื้นฟูป่า ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันจะเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นตามโครงการ 3.เพื่อสร้างการรับรู้ให้เยาวชนเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ควรจะอนุรักษ์อะไร และการอนุรักษ์ให้เกิดความมั่นคงอย่างไร หากไม่อนุรักษ์จะเกิดผลเช่นไร****
โดยบรรยากาศภายในหอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกพืชท้องถิ่นที่ควรรักษา คุณค่าทางยา ทางอาหาร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ต้นกะเพรา และต้นมะกรูด เป็นต้น

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

16 − = 15