ความเคลื่อนไหว
การนิคมอุตสาหกรรมบางปูมอบเงินจากการวิ่งมินิมาราธอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

การนิคมอุตสาหกรรมบางปูมอบเงินจากการวิ่งมินิมาราธอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ


เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมทองขาววิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายธาดา สุนทรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
นายวิชา สุขุมาวาสี ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมบางปู
นางสุนันท์ สันติโชตินันท์
ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู
นางชณิญา ชุมภูนุช ตัวแทนผู้ประกอบการฯ
และทีมงานสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา.ให้นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยนายพิเชฎช์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการและคณะ เป็นผู้รับมอบ.

นายธาดา สุนทรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ การนิคมอุตสาหกรรมบางปู กล่าวว่า จากการที่การนิคมฯ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้จัดวิ่ง ..มินิมาราธอน ..เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดย ได้นำเงินหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว ทางคณะกรรมการมีมติ สนับสนุน ให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เพื่อเป็นทุนการศึกษา น้ำหนัก นักเรียน ที่ด้อยโอกาสแต่เรียนดี ทั้งนี้โครงการวิ่งมินิมาราธอนการการนิคมอุตสาหกรรมบางปู และภาคีเครือข่ายได้ดำริ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการในสมัย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คนก่อนเพื่อหาทุนสำหรับทำการส่งเสริมการศึกษา ให้กับเยาวชน ที่ด้อยโอกาส
ทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมบางปู และเครือข่าย ได้ร่วมเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านอาชีพ ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ทางด้านสายอาชีวะรับว่ายังมีความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ทางภาคอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงขอสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อเยาวชน ได้มีการศึกษา สายอาชีวะมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในยุค 4.0 คือการมีอุตสาหกรรมมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมเอง ก็ได้เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ตรงกับความต้องการเพื่อเท่าทันโลกยุค 4.0

ทางด้าน นายพิเชฏช์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวว่า ต้องขอบขอบคุณ การนิคมอุตสาหกรรมบางปู ชมรมอุตสาหกรรมบางปู สถานประกอบการ..
และคณะ ที่ได้อนุเคราะห์ จัด ” วิ่งมินิมาราธอน”..เพื่อหาทุนให้กับ ทางวิทยาลัย. เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางด้านการศึกษา.โดยเฉพาะ ทุนสนับสนุน การเรียนให้กับนักเรียน ที่ยัง ด้อยโอกาส ในนามวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผู้บริหาร..คณะกรรมการสถานศึกษา. ต้องขอขอบคุณ และจะนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตามเจตนารมณ์ ต่อไป.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + = 12