ความเคลื่อนไหว
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

โครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิล เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ตามแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจ พร้อมด้วยสื่อมวลชน
ทั้งนี้ นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ได้ร่วมตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่อาศัยหรือมีที่ดินตามแนวเส้นทางโครงการ จนผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เกิดความเข้าใจ ถึงความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ แนวทางป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การชดเชยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 5 = 5