ความเคลื่อนไหว
การอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

การอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปี 2560


1 2 3 4 5 6 7 8

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60 ที่ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ การอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานภายในงาน และมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมี ดร.ศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, นายเชิดศักดิ์ วิทสุทธิกุล จัดหางานจังหวัด, นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ตลอดจนผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในงาน
การจัดงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้บรรยาย นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา, การบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการบรรยายพิเศษเรื่องความต้องการหางานและแนะแนวอาชีพ
สำหรับการจัดงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างค่านิยมให้กับนักเรียนใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา //2. เพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ทักษะที่สูงขึ้น และ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเรียนสาขาอาชีวะเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการผลิต พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่ออนาคตและการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

67 − = 64