ความเคลื่อนไหว
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์


311361 311362 311363 311364 311365 927448 927450 927451 927452 927453 927457 927486

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.59 พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 (พ.ศ.2558-2560)(เชิงคุณภาพ) ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ กับหน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการ
การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาถือศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด และราชการ ร่วมแรงร่วมใจนำพาสังคมให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 ในการปฏิบัติแบบบูรณาการ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ จังหวัดสมุทรปราการมียอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จำนวน 345,064 คน จากยอดประชากร 1,279,310 คน คิดเป็นร้อยละ 27 อยู่ในลำดับที่ 37 ของประเทศ ณ ห้องประชุมวัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 77 = 82