ความเคลื่อนไหว
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


จังหวัดสมุทรปราการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการฟื้นฟูและแผนพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายโสวัฒน์ อยู่คงดี ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ 2551 ข้อ 14 อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มี 543 กองทุน เป็นกองทุนหมู่บ้าน 502 แห่ง ชุมชน 41 แห่ง จดทะเบียนแล้ว 490 แห่ง แยกเป็นหมู่บ้าน 458 แห่ง ชุมชน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.24 ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียน 53 แห่ง
นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรปราการ มีกองทุน 543 กองทุน มีกองทุนที่ยังไม่เพิ่มทุนระยะที่ 3 จำนวน 263 กองทุน จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการฟื้นฟูและแผนพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 รุ่น รวม 852 คน ณ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มทุนระยะที่ 3 ดังนี้
รุ่นที่ 1 ดำเนินการวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 354 คน จากอำเภอเมือง ฯ พระสมุทรเจดีย์ และบางบ่อ
รุ่นที่ 2 ดำเนินการวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 498 คน จากอำเภอบางพลี บางเสาธงและพระประแดง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

21 + = 23